Durf kiezen, durf ondernemen:
Vlaamse prioriteiten

De Vlaamse regering is bevoegd voor belangrijke domeinen die onze regio optimaal kunnen voorbereiden op de uitdagingen van de toekomst: mobiliteit, onderwijs, welzijn en innovatie. Het relatieve begrotingsevenwicht laat Vlaanderen ook toe om de volgende jaren de kar te trekken, maar we moeten nu de juiste keuzes maken.

Durf kiezen: hervormingen

  • Allochtonen sneller en beter activeren en integreren.
  • De Lijn performant maken.
  • Een kwalitatief en performant welzijnsbeleid door meer sociaal ondernemerschap.
  • Sterkere schoolbesturen en slimmere onderwijsfinanciering om excellent, innovatief en efficiënt onderwijs te stimuleren voor alle onderwijsniveaus.
  • Duaal leren verder uitbouwen in zowel het secundair, hoger als volwassenenonderwijs.
  • De energietransitie realiseren, door onder meer volop in te zetten op innovatie.
  • Een competitieve energievoorziening garanderen, met een strikte toepassing van de energienorm.
  • De invoering van een slimme kilometerheffing voor personenwagens.
  • Een snellere digitalisering in mobiliteit, zorg, onderwijs en overheidsdiensten.

Durf kiezen: overheidsfinanciën saneren

  • 6% efficiëntiewinst op de finale primaire uitgaven.
  • Een strikte toepassing van een uitgavennorm en van spending reviews.
  • 300 miljoen euro in de zorg vermijden, hervormen en heroriënteren.
  • Uitgavenstijgingen in onderwijs en kinderbijslag bijsturen.
  • Publieke diensten kostenefficiënter invullen.
  • Kerntakendebat en verplichte fusie van gemeenten met minder dan 10.000 inwoners.

Durf ondernemen: overheidsinvesteringen

  • Invoeren van een investeringsnorm.
  • 700 miljoen euro herinvesteren in zorg en welzijn.
  • 500 miljoen euro extra investeren in mobiliteitsinfrastructuur.
  • 500 miljoen euro extra investeren in innovatiekredieten voor bedrijven.
  • 100 miljoen euro extra investeren in vorming en onderwijs.

Durf ondernemen: lastenverlaging

  • De invoering van een Vlaamse jobstimulans: 100 euro (netto) extra voor brutolonen tot 2.500 euro.
  • Geen ‘gold plating’ bij de toepassing van milieuregels.
  • Inzetten op een ruimtelijke ordening die kansen creëert om te ondernemen.
  • Een vermindering van de administratieve lasten met minimaal 5% per jaar.
Download het Memorandum