Durf kiezen, durf ondernemen:
Vlaamse prioriteiten

De Vlaamse regering is bevoegd voor belangrijke domeinen die onze regio optimaal kunnen voorbereiden op de uitdagingen van de toekomst: mobiliteit, onderwijs, welzijn en innovatie. Het relatieve begrotingsevenwicht laat Vlaanderen ook toe om de volgende jaren de kar te trekken, maar we moeten nu de juiste keuzes maken.

Durf kiezen: hervormingen

 • Allochtonen sneller en beter activeren en integreren.
 • De Lijn performant maken.
 • Een kwalitatief en performant welzijnsbeleid door meer sociaal ondernemerschap.
 • Sterkere schoolbesturen en slimmere onderwijsfinanciering om excellent, innovatief en efficiënt onderwijs te stimuleren voor alle onderwijsniveaus.
 • Duaal leren verder uitbouwen in zowel het secundair, hoger als volwassenenonderwijs.
 • De energietransitie realiseren, door onder meer volop in te zetten op innovatie.
 • Een competitieve energievoorziening garanderen, met een strikte toepassing van de energienorm.
 • De invoering van een slimme kilometerheffing voor personenwagens.
 • Een snellere digitalisering in mobiliteit, zorg, onderwijs en overheidsdiensten.

Durf kiezen: overheidsfinanciën saneren

 • 6% efficiëntiewinst op de finale primaire uitgaven.
 • Een strikte toepassing van een uitgavennorm en van spending reviews.
 • 300 miljoen euro in de zorg vermijden, hervormen en heroriënteren.
 • Uitgavenstijgingen in onderwijs en kinderbijslag bijsturen.
 • Publieke diensten kostenefficiënter invullen.
 • Kerntakendebat en verplichte fusie van gemeenten met minder dan 10.000 inwoners.

Durf ondernemen: overheidsinvesteringen

 • Invoeren van een investeringsnorm.
 • 700 miljoen euro herinvesteren in zorg en welzijn.
 • 500 miljoen euro extra investeren in mobiliteitsinfrastructuur.
 • 500 miljoen euro extra investeren in innovatiekredieten voor bedrijven.
 • 100 miljoen euro extra investeren in vorming en onderwijs.

Durf ondernemen: lastenverlaging

 • De invoering van een Vlaamse jobstimulans: 100 euro (netto) extra voor brutolonen tot 2.500 euro.
 • Geen ‘gold plating’ bij de toepassing van milieuregels.
 • Inzetten op een ruimtelijke ordening die kansen creëert om te ondernemen.
 • Een vermindering van de administratieve lasten met minimaal 5% per jaar.
Download het Memorandum