West-Vlaanderen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen heeft de ambitie om West-Vlaanderen tegen 2025 te laten uitgroeien tot de regio met de hoogste graad van ondernemerschap in West-Europa. Om die doelstelling te halen zijn drie hefbomen noodzakelijk, namelijk meer investeren in mensen, innovatie en infrastructuur.

Door de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt zijn creatieve en structurele oplossingen en maatregelen noodzakelijk om ondernemingen alle kansen te geven om te groeien en niet alleen voldoende maar ook de juiste mensen aan te trekken.

Als onze regio wil uitgroeien tot een kennisintensieve regio moeten meer middelen ingezet worden voor innovatie en R&D. Er is nood aan een ‘fair share’ aan publieke onderzoeksbudgetten en kennisinfrastructuur. 

Op vlak van infrastructuur dringt zich een inhaalbeweging op. Naast een reeks ‘strategische projecten’ zijn er ook heel wat ‘prioritaire optimalisatieprojecten’ die ons moeten toelaten om onze infrastructuur up-to-date te maken zodat deze beantwoordt aan de noden van vandaag en morgen.

Welke concrete voorstellen en prioritaire thema’s Voka West-Vlaanderen naar voren schuift, ontdekt u in ons memorandum. Hieronder vindt u alvast de top 10 van onze prioriteiten.

Top tien van onze prioriteiten:

 1. Stimuleer de arbeidsmobiliteit
  Richt de pijlen op Noord-Frankrijk, Wallonië en het buitenland. Geef uitvoering aan het pact tussen VDAB en Le Forem. Zet in op gerichte economische migratie.
   
 2. Help meer mensen aan het werk
  Activeer niet-actieven en nichegroepen werkzoekenden via IBO en IBO-T. Breng de competenties van nieuwe Belgen in kaart om hun integratie via werk vlotter te laten verlopen.
   
 3. Stem onderwijs af op de noden van het bedrijfsleven
  Bouw duaal leren in secundair én hoger onderwijs uit. Zet blijvend in op STEM-opleidingen en de opwaardering van het technisch onderwijs via ‘STEM-scholen voor de toekomst’. Erken de West-Vlaamse voorstellen voor (meer) gespecialiseerde opleidingen hoger onderwijs.
   
 4. Creëer extra ruimte om te ondernemen
  Valoriseer de bijkomende vraag voor 300 ha ruimte vanuit het Vlaamse reservepakket. Maak een opening in het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) om regionale bedrijvigheid toe te laten langs goed ontsloten knooppunten.
   
 5. Voorzie meer middelen voor onderzoek en kennisinfrastructuur
  Creëer kennishubs in functie van de aanwezige nichesectoren of bouw ze uit. Stimuleer de samenwerking tussen het bedrijfsleven en de academische wereld.
   
 6. Faciliteer jong en nieuw ondernemerschap
  Steun de initiatieven die de kruisbestuiving tussen gevestigde ondernemingen, start-ups, studenten, onderzoekers en onderwijsinstellingen stimuleren.
   
 7. Drones en waterstof
  Steun de ambitie voor een West-Vlaamse droneport en dronefabriek, alsook voor een waterstoffabriek in de kustregio.
   
 8. Zet in op blauwe economie
  Keur het voorliggende Marien Ruimtelijk Plan(MRP) goed. Maak werk van een kaderwet die de principes vastlegt voor de aanbesteding van nieuwe windmolenparken na 2020. Tref tijdig de noodzakelijke voorbereidingen voor de bouw ervan. Koppel kustbescherming aan economische opportuniteiten (blauw toerisme, nieuwe energievormen, voedselproductie, …).
   
 9. Hak strategische knopen door voor de kusthavens
  Maak werk van de bouw van de nieuwe zeesluis voor de haven van Zeebrugge. Zorg voor een volwaardige binnenvaartonsluiting over zee of via het Schipdonkkanaal. Verbind Zeebrugge via een havenspoorlijn met Antwerpen. Vervang de Demeysluis in Oostende.
   
 10. Investeer meer middelen in infrastructuur en mobiliteit
  Investeer de noodzakelijke middelen in infrastructuur om de jarenlange West-Vlaamse knelpunten op het vlak van mobiliteit weg te werken en de regio beter te ontsluiten.
Download het lokaal memorandum van West-Vlaanderen