Vlaams Brabant

Vlaams-Brabant is een poort naar de wereld en een bloeiende kennisregio. Troeven waar we fier  op kunnen zijn. Om deze troeven verder te ontplooien, zullen de volgende Vlaamse en federale coalities doortastende keuzes moeten maken.

We focussen op 3 grote thema’s: logistiek, mobiliteit en innovatie. Door nu doortastend te handelen, kunnen we het hoofd bieden aan de uitdagingen van de komende decennia.

Eerst en vooral logistiek: Een rechtszeker kader en de vervulling van de noodzakelijk randvoorwaarden waarbinnen de luchthaven zich verder kan ontplooien is cruciaal. Vervolgens staan we stil bij mobiliteit. We vragen in het bijzonder de snelle start van de geplande werken aan de Ring. Tot slot spitsen we ons toe op innovatie. Vlaams-Brabant is een unieke kennisregio, gekenmerkt door een hoge dichtheid van kennisinstellingen en kennisgedreven ondernemingen. We moeten nog grootser denken en van onze provincie een van de meest aantrekkelijke kennisregio’s van de wereld maken. Een noodzakelijke basisvoorwaarde voor dit alles is dat er ruimte is voor bedrijvigheid.

Onze volledige boodschap kan je hier downloaden. Hieronder lijsten we de 10 prioriteiten op.

Top 10 van onze prioriteiten

Groei van Brussels Airport  

 1. Garandeer een rechtszeker kader voor de groei van Brussels Airport: De federale regering keurt een wet goed die een coherent kader biedt voor vliegroutes, geluidsnormering en exploitatiemogelijkheden. De Vlaamse regering bekrachtigt een langetermijnontwikkelingsvisie waarbij Brussels Airport minimaal gelijke tred kan houden met de verwachte marktgroei.
   
 2. Garandeer de invulling van de noodzakelijke randvoorwaarden inzake mobiliteit, arbeidsmobiliteit en ruimte: Speel de luchthaven meer uit als hub voor werkgelegenheid, verbeter de bereikbaarheid en zorg voor een betere ruimtelijke ordening rond de luchthaven.

Investeren in een betere mobiliteit

 1. Een snelle realisatie van de werken aan de Ring rond Brussel: De door de Vlaamse regering geplande werken aan de Ring moeten zo snel mogelijk starten. De economische schade door verkeerscongestie dient beperkt te worden.
   
 2. Zet in op de modal shift: Voorzie alternatieven voor de wagen in de brede rand rond Brussel. Hierbij is een vlotte realisatie van het Brabantnet en de fietssnelwegen prioritair.

Vlaams-Brabant als kennisregio verder ontplooien

 1. “Go international”: maak van onze provincie een internationale aantrekkingspool voor bedrijven, talent en investeringen. Een doelgerichte branding van de regio is noodzakelijk. Vlaams-Brabant is een poort naar de wereld. 
   
 2. Zet in op het aantrekken van talent naar de regio: Overbodige administratieve barrières voor de internationale mobiliteit van arbeidskrachten moeten verdwijnen.
   
 3. Ga voor een sterk ecosysteem dat innovatie bevordert: Vlaanderen organiseert een overkoepelend ‘netwerk van de netwerken’, zodat bedrijven, kennisinstellingen en steden over de provinciegrenzen heen kunnen samenwerken en elkaar kunnen inspireren.
   
 4. Kerntakendebat en fusies van gemeentes: Hoewel meer regionale samenwerking vooral een taak is voor de steden en de lokale stakeholders, moet de Vlaamse regering een aanzet geven aan gemeentes om te fusioneren en/of samenwerkingsverbanden aan te gaan om een sterk streekbeleid te ontplooien. Op die manier kan Vlaams-Brabant zich ontplooien als kennisregio bij uitstek.

Noodzakelijke basisvoorwaarde: Ruimte om te ondernemen

 1. Zet in op een ruimtelijke ordening die kansen creëert voor ondernemers: Ruimte is schaars. Vlaanderen ziet erop toe dat alle ruimte voor bedrijvigheid benut kan worden en dat er een evenwicht is in ruimte voor wetenschapsparken en ruimte voor ‘traditionele’ economische activiteiten.
   
 2. Voer een ondernemersvriendelijk vergunningsbeleid dat op één lijn staat met de economische toekomstvisie: Vooruitgang mag niet gehypothekeerd worden door een oubollige visie op ruimtelijke ordening en vergunningen. Ga in dialoog met ondernemers en zoek een oplossing, rekening houdend met de leefbaarheid van de omwonenden. 
Download het lokaal memorandum van Vlaams Brabant